37

آقای میرمیر برای ما دوباره روز توتفرنگی درست کرد و یک عالمه یک عالمه توت فرنگی خرید برایمان.

ما از داشتن آقاس میر خوشحال هستیم.

تمام.

زلفت هزار دل به یکی تاره مو ببست / راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تاعاشقان به بوی نسیمش دهند جان / بگشود نافه یی و در آرزو ببست

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو / ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت / این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم / با نعره های قلقلش اندر گلو ببست

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع / بر اهل وجد و حال در های و هو ببست

حافظ هرآن که عشق نورزید و وصل خواست / احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
maryambaanoo

khoshhalam ke khoshi