سرم وااای سرم...

آنقدر باد کرده که می ترسم نفس بکشم بترکد. بغض ام را نمی گویم ها...یک جایی هست این توها. توی سر ام. ورم دارد. سرم درد می کند. سر ام خیلی درد می کند. خیلی خیلی خیلی.. انگار از پا آویزانم کرده باشند.ورم دارد. می ترسم بترکد. من دوست ندارم که سرم بترکد.من دوست ندارم.دوست ندارم.دوست ندارم...

/ 0 نظر / 2 بازدید