خودم نيز شگفت  زده ميشم از اين همه شخصيت های متفاوتی که در من وجود داره.  

شيرينک ها رو حتی به نويسندم هم ترجيح ميدم.خيلی خيلی خيلی ناز و دوس داشتنی ان.باعث ميشن از خودم خوشم بياد......

/ 3 نظر / 2 بازدید
oxygen

be in shirinakha salam beresoon

شيرين

اين که آدمها چند تا شخصيت دارن همه شون درسته.ولی من شخصيت هام از هم جدا هستن.يعنی من از حند تا آدم مختلف تشکيل شدم .