زل زده بود به من.چشم بر نمی داشت.نمی فهمید در کدام، کدام کوچه باغ های این شهر پر این همه نفرت شده ام، این همه.نمی فهمید.زل زده بود چشم بر نمی داشت..

/ 0 نظر / 2 بازدید