بعدش یکهو طوفانیست از هزار سالی که در ذهنت ساخته ای و همه هجوم می آورند به لحظه و یکهو فرو میریزند.هزار سال با تو...بعد ترش کویریست بی انتها.بدون سایه ی نزدیکی ، بدون دست گرمی.بدون آغوشی

و من همه اش تصویر آرزوهاییست که واقعی شان نکرده ام.از دیدن اتاق جدید بگیر تا آخرین بوسه ! کلاه ها و کتاب ها و بقیه ی درست کردنی ها پیش کش ام...

/ 1 نظر / 2 بازدید
احسان

یادت باشد، امشب پشت شیشه های تار گرمای عشقی کهنه تا جانِ استخوان زبانه می کشید