سید علی صالحی

تمام ترس من این است

یک شب بخوابم

و صبح

رخسار تو را به یاد نیاورم.

تا می توانم تماشا خواهم کرد

هر چیزی را تماشا خواهم کرد

چشمهایم رو به شب میروند

ترسم بیهوده نیست

من میترسم

از احتمال ندیدن تو

می ترسم.

/ 3 نظر / 81 بازدید

ای بابا تازه میگه ندیدن تو؟؟اسکل کردیا

n

[گل]

n

ziba bood[گل]