exuse me,wrong number

نع ، من از دل ام نمی گویم دیگر. من از دل ام برای هیچ کس هیچ طور نمیگویم دیگر... نخواهم گفت که چه گذشته بر من در این روزهای دلهره.در این روزهای دل پاشیدگی !! دلی نمانده که سخنی داشته باشد.. نمانده. همه اش را شب ها گریه کرده ام، بالا آورده ام....

یادم هست..یادت نیست

/ 0 نظر / 2 بازدید