که تو آن سر دنیای شب شده ات
نگاهی به قاب عکس خالی کنار تختت می اندازی
و مرا به خاطر نمی آوری

برف می آید و من خوشحالم.

خوشجالم که می نشینم روی تختم و زیر پتو میروم و خانه سرد است و صدای باران و برفی که روی کانال کولر می ریزد و من اینجا آرام آرام می شنومش !‌

 

/ 0 نظر / 6 بازدید