من , بی تو , کجا خواب خوب ؟؟

چیزی مرا در اینجا حبس کرده. نگه ام داشته. بد جور شیرین است.بد جور. از آن شیرینی ها هم نیس که دل آدم را بزند. نمی دانم چیست. و چقدر ناراحت می شوم که کل زندگی این روز هایم را نمی دانم هایم پر کرده اند. پر پر پر ...

پ.ن : سی سالگی هایم باید به بودن حتی معلق ات کنارم افتخار کنند. لبخند بزن شیرین سی ساله که می خوانی ام. لبخند بزن که روزهای "نمی دانم " ترس داره کابوس دار ولی آرامش بخش شیرین ملسی است .

پ.ن ٢ :آنقدر که می ترسم خواب ام ببرد و غرق شوم در روزها. حتی می ترسم که تمام گذشته را یک روز به رخت بکشم و داد بزنی " فرق داشت" ترس هم نه ،‌ " نمی دانم "

 

_خداحافظ گاری کوپر_ هم تمام شد ! تلفیقی قوی ای از لنی و جس بودم. ترس لنی و اقتدار و قدرت وحشیانه مادرانه ی جس. پارادوکس کامل ام من.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سروناز شیراز

هر لحظه دعا کردم تا اینکه تو بر گردی یک عمر فدا کردم تا اینکه تو بر گردی با یاد تو برم سر،در اوج پریشانی خواهش ز خدا کردم تا اینکه تو بر گردی تنها شدم و خود را در وادی هجران ها از هر که جدا کردم تا اینکه تو بر گردی ان لحظه ی اخر را دیدی که چه قسم دادی من نیز وفا کردم تا اینکه تو بر گردی می رفتی و نشنیدی پشت سرت اما من صد بار صدا کردم تا اینکه تو بر گردی [گل]