بايد در زمين جايی نگه داشت.

برای ناله ها و نفس زدن های حاملگی.

بعد چند صدا را غاتی کرد و اسمش را گذاشت کودک گم شده.

حالا تا آخر زمين بايد زمان کاشت

/ 4 نظر / 2 بازدید
نانسی

we are just a moment , in time...همین طور زمین توی زمان گم می شود ، تو که از بچه های گم شده خوشت نمیاد...؟

محمد

.. من به پايان نميانديشم .. تو کتابه دلت اينو ميخونم :)

يکونات

سلام مرده کيه هر روز دنبالت می کنه؟ رفيقت کيه دلت براش تنگ شده؟ من داستان گذاشتم تو هنوز نخوندی؟ جلسه تشکيل داديم خانوم کجا بودی با اون رفيقت؟ عصبانی بشم؟ داد بزنم؟ من همه اش دارم سوالی می گم؟ چرا من اين مدلی می گم؟ زود می آی سر بزنی؟ خدافظی؟

يکونات

ديشب خوابی ديدم که قابل تعريف کردن نيست.