من ، تو ،برف، خاطره

من میروم. تو میروی ! و میمانند این لحظه ها ! همه شان !‌پررنگ پررنگ برای من !‌در همه ی روزهای برفی یخ زده ی پیش رو !‌! زنده ! پرنگ شاااااد میروم !‌میدوم ! سر میخورم.شاد شاد شاد.....

من میروم، تو میروی‌!‌ این روزها تا همیشه میمانند پیشمان، تا همیشه... .

/ 1 نظر / 3 بازدید