اينجا اوضاع خرابه..! خيلی خراب تو از اونی که فکرش و کنی. همه چی ريخته بهم يا من همه چی رو بهم ريخته ميبينم.من تو اون...! يه جورايی سرم گيج ميره وقتی فکر ميکنم به اون که گفت :«شايد شنبه منو نبيني» اعصابم خوورده . اگه اين جا بود خفش ميکردم.حيف که....!!! برو گم شو بابا. با اون حرفات.ااااه مخه ما رو گرفتی سر کار........

/ 0 نظر / 2 بازدید