...

 • بغض خنده هايم هيچ کس باور نميکند...
 • حتی تو...
 • تويی که حتی حس بودنت هم آرومم ميکنه...
 • ....
 • چرا هيچکی اين نقاب مضحک خنده رو از رو صورت من بر نميداره...
 • جرا هيچکی صدای هق هق گريه هايم رو نميشنوه...
 • ***
 • چرا من گذاشتی رفتی...
 • حالا بگرد...
 • بگرد دنبال کسی که حتی نفس کشدنت هم براش مهم باشه...
 • بگرد دنبال يکی مثه منه احمق...
 • ***
 • بيا ببين منو...
 • ببين چشامو...
 • ببين که دارم گريه ميکنم...
 • مگه خودت نگفتی هيچ وقت ترکم نمی کنی؟؟؟!!!
 • کجايی؟؟!!
 • بيا...
 • بيا و باز با يه ترانه ی ديگه زندگی رو در من بدم...
 • بيا...
 • بيا......................................................................
/ 4 نظر / 2 بازدید
nasim

بيا بيا ای گل بيا دل به تو بستم lol

atena

salam ghablan be blogetun omadeh boodam.... chera matalebe ghabliton ro pak kardin? be har hal bloge khobie edameh bedid va movafagh bashid

man

ohum iani chi?