. : اوهام : .

  • اميدی..!!تنها اميدی سراسر وجودم را در بر ميگيرد و آن هنگام که در رويای آن غوطه ميخورم نا اميدی ها رژه ميروند و اميد خيالی ام را می شکنند. و من ميمانم و دنيايی که سياه ميشود در مقابل چشمانم...!!
  • تنها دلخوشی ام به اين ااميد  است که گهگداری ميآيد و برای چندی سر خوشم ميکند..
-- شیرین --
- ٢:٥٢ ‎ق.ظ , ٩ فروردین ۱۳۸۳ : نظرات () -