. : اوهام : .

 • بغض خنده هايم هيچ کس باور نميکند...
 • حتی تو...
 • تويی که حتی حس بودنت هم آرومم ميکنه...
 • ....
 • چرا هيچکی اين نقاب مضحک خنده رو از رو صورت من بر نميداره...
 • جرا هيچکی صدای هق هق گريه هايم رو نميشنوه...
 • ***
 • چرا من گذاشتی رفتی...
 • حالا بگرد...
 • بگرد دنبال کسی که حتی نفس کشدنت هم براش مهم باشه...
 • بگرد دنبال يکی مثه منه احمق...
 • ***
 • بيا ببين منو...
 • ببين چشامو...
 • ببين که دارم گريه ميکنم...
 • مگه خودت نگفتی هيچ وقت ترکم نمی کنی؟؟؟!!!
 • کجايی؟؟!!
 • بيا...
 • بيا و باز با يه ترانه ی ديگه زندگی رو در من بدم...
 • بيا...
 • بيا......................................................................
-- شیرین --
- ٢:۳٠ ‎ب.ظ , ٧ آبان ۱۳۸٢ : نظرات () -