. : اوهام : .

 • حرفهامان نا تمام ماند و تو رفتی
 • بغضی در درونم شکست و نگاهم نيز نکردی...
 • فرياد زدم!!!
 • خواندمت..!!
 • و تو حتی نيم نگاهی به من نکردی..
 • راحت را گرفتی و رفتی...
 • های های گريه ام را نشنيدی...
 • سکوت پر صدايم را درک نکردی...
 • و در انتهای آن جاده ی بی انتها که به نا کجا آباد ميرود محو شدی..!!!
 • حال که رفته ای..
 • تو را به خدا سوگند ميدهم:
 • «اگر رفتی و گم شده ات را نيافتی..دوباره به کلبه ی حقير قلبم باز کردی..تا هميشه منتظرت ميمانم..»
 • هر شب بر ديوار سرد کوچه سر ميگذارم و به راهی که چندی پيش از آن گذشته ای خيره ميشوم...
 • به اميد باز گشتت...
 • ميدانم که ديگر هيچ اميدی نيست و تو ديگرباز نميگردی...اما بدان تا هميشه در قلب من خواهيب ماند..ای فرشته ی زمينی...
 • تا زمانی که قلبم بر من حکمرانی ميکند منتظرت ميمانم...
 • اما اميدوارم تو ديگر باز نگردی...!!!
 • ( يعنی گم شده ات را بيابی...)
 • دوستت دارم..ای بهترينم
-- شیرین --
- ٧:٥٠ ‎ب.ظ , ۱٦ مهر ۱۳۸٢ : نظرات () -