. : اوهام : .

» and then i startdrifting away :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» 505 :: ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» 15 بهمن 93 :: ۱٦ بهمن ۱۳٩۳
» فقط برای ثبت :: ٧ دی ۱۳٩۳
» 4 :: ٥ آذر ۱۳٩۳
» 2 آبان 1393 :: ٢ آبان ۱۳٩۳
» تو از خواب آمدی... :: ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» یاد تو هر جا که هستم با منه ! :: ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» 6 اردیبهشت :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شروع :: ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» و تمام :: ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» 37 :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» دست به بودن زده ام به گمانم :: ٢٥ دی ۱۳٩۱
» ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: ٢٤ دی ۱۳٩۱
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: ٢٢ دی ۱۳٩۱
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: ٢٢ دی ۱۳٩۱
» ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: ٢٠ دی ۱۳٩۱
» hooker :: ٢٠ دی ۱۳٩۱
» ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: ٢٠ دی ۱۳٩۱
» ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: ۱۸ دی ۱۳٩۱
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: ۱٤ دی ۱۳٩۱
» من :: ۱۳ دی ۱۳٩۱
» ولپن :: ۱٢ دی ۱۳٩۱
» ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: ۱٢ دی ۱۳٩۱
» عاشقانه :: ۱۱ دی ۱۳٩۱
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: ٩ دی ۱۳٩۱
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: ٩ دی ۱۳٩۱
» ۸ دی ۱۳٩۱ :: ۸ دی ۱۳٩۱
» نیستم ام :: ٧ دی ۱۳٩۱
» ۳ دی ۱۳٩۱ :: ۳ دی ۱۳٩۱
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: ۱ دی ۱۳٩۱
» ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» صفر تا بیست، مخاطب خاص :: ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» صفر تا بیست، مخاطب خاص :: ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» گل :: ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» شاید این آخرین بار،که این احساس زیبا هست :: ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» ۱٢ آذر ۱۳٩۱ :: ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» ۱٢ آذر ۱۳٩۱ :: ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» از نو :: ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: ٦ آبان ۱۳٩۱
» ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» اعلام وضعیت :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» ٧ مهر ۱۳٩۱ :: ٧ مهر ۱۳٩۱
» ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ :: ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» 5 تیر 1391 11.5 شب :: ٦ تیر ۱۳٩۱
» سقوط بر آستان دری که کومه ندارد :: ٤ تیر ۱۳٩۱
» ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» ٢۱ خرداد ۱۳٩۱ :: ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» ٢۱ خرداد ۱۳٩۱ :: ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ :: ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» سیندرلا :: ٦ خرداد ۱۳٩۱
» قلبم ، قلمم ، تو :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سید علی صالحی :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روز توت فرنگی :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باران :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ایمیل :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» I'm no ordinary girl,but I'm just short,too short for this life :: ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» ٢۱ فروردین ۱۳٩۱ :: ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» it begins :: ٤ فروردین ۱۳٩۱
» ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» the only one I would fall for :: ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» ۸ اسفند ۱۳٩٠ :: ۸ اسفند ۱۳٩٠
» ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٩ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٥ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: ٢٧ دی ۱۳٩٠
» mom :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» بی ربط- :: ۱٥ دی ۱۳٩٠
» ۱٤ دی ۱۳٩٠ :: ۱٤ دی ۱۳٩٠
» ٤ دی ۱۳٩٠ :: ٤ دی ۱۳٩٠
» با عشق مردن :: ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» امروز :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» ٢٠ آذر ۱۳٩٠ :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» surprise party-best BD eveeeerr :: ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» فیل :: ۱٧ آذر ۱۳٩٠
» ۱٤ آذر ۱۳٩٠ :: ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» the one in the million :: ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» از 11 گفتنی ها :: ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» ugly truth :: ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» 5 ثانیه :: ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» ۱۳ آبان ۱۳٩٠ :: ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» ۸ آبان ۱۳٩٠ :: ۸ آبان ۱۳٩٠
» عمیق :: ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» تصویر من از من :: ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» پرتقال من :: ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» ۱٤ مهر ۱۳٩٠ :: ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» دون درد :: ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» از تو ،برای من ،نگاه عاشق کافیست... :: ۸ مهر ۱۳٩٠
» روز دختر :: ٧ مهر ۱۳٩٠
» عاشقانه :: ٦ مهر ۱۳٩٠
» ٤ مهر ۱۳٩٠ :: ٤ مهر ۱۳٩٠
» سفید..خاکستری...سیاه :: ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» امنیت :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» ٤ شهریور ۱۳٩٠ :: ٤ شهریور ۱۳٩٠
» ٢۸ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
» ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» ٩ امرداد ۱۳٩٠ :: ٩ امرداد ۱۳٩٠
» ٧ امرداد ۱۳٩٠ :: ٧ امرداد ۱۳٩٠
» ۳ امرداد ۱۳٩٠ :: ۳ امرداد ۱۳٩٠
» از من :: ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» ٢٩ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» شاملو :: ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» ٢٥ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» ٢۱ تیر ۱۳٩٠ :: ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» ٢٠ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» ۱٧ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» ۱٥ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» ٦ تیر ۱۳٩٠ :: ٦ تیر ۱۳٩٠
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٠ :: ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
» ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ :: ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» از لبه های تیغ :: ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» ٢٠ خرداد ۱۳٩٠ :: ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» از ماسه بودنی ها :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» ۱٤ خرداد ۱۳٩٠ :: ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» آن روز های دور دور گذشته :: ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ :: ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» شیرین شناسی. :: ٩ خرداد ۱۳٩٠
» ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: ٩ خرداد ۱۳٩٠
» ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: ٧ خرداد ۱۳٩٠
» ٤ خرداد ۱۳٩٠ :: ٤ خرداد ۱۳٩٠
» از این دل گرفتگی ها :: ۳ خرداد ۱۳٩٠
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خواب :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به خود وفادار مانده ام آیا ؟ :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» احسان :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بی خوابی :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سرم وااای سرم... :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» من و او :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زنی که میسازم را نیستم :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» از خستگی این روزها :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» Remember me,I'm living a new dream :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» this is not the end no :: ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» 11th :: ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» 9th :: ٩ فروردین ۱۳٩٠
» 8th :: ۸ فروردین ۱۳٩٠
» third :: ۳ فروردین ۱۳٩٠
» first :: ۱ فروردین ۱۳٩٠
» اعتماد :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» loud inside :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» full of hate inside :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» exuse me,wrong number :: ۸ اسفند ۱۳۸٩
» stop screaming :: ۳ اسفند ۱۳۸٩
» نفرت :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» it started with word :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» ولنتاین من :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» من ، تو ،برف، خاطره :: ٢۳ دی ۱۳۸٩
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد :: ۱٢ دی ۱۳۸٩
» خواستن ات ، تمنای هر لحظه :: ٩ دی ۱۳۸٩
» شمال :: ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» ۱ آبان ۱۳۸٩ :: ۱ آبان ۱۳۸٩
» ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» روزهای آرام کنارت :: ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» از من :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» آه ای یقین یافته بازت نمی نهم :: ٩ شهریور ۱۳۸٩
» ٤ شهریور ۱۳۸٩ :: ٤ شهریور ۱۳۸٩
» من , بی تو , کجا خواب خوب ؟؟ :: ٢ شهریور ۱۳۸٩
» .. :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» فصل برگ ریز :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» باد ما را با خود خواهد بود :: ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» من ام _ تو _ ندارد :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» so you can hide :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» I'm the lie living for you ... :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» ای دریغا به برم می شکند :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» تو می بی نی ؟ که نیست ام من..!!؟ :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» تا من.. :: ۸ امرداد ۱۳۸٩
» مگر چه بود محبت.... :: ٦ امرداد ۱۳۸٩
» ...So viele menschen sehen ich, doch :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
» نجات ام می دهی هر دم... :: ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» تو بودن ات : :: ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» دست های تو دور است...دورتر از من از خود ام :: ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» کم کم که از خواب برمی خیزیم :: ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» چه بی تابانه میخواهمت ..... :: ۸ تیر ۱۳۸٩
» ۱ تیر ۱۳۸٩ :: ۱ تیر ۱۳۸٩
» این قرار عاشقانه را عدد بده :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» زخمی ست.نقطه :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» ترانه :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» سکوتم سرشار از ناگفته هاست رفیق :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» اتاق در بسته :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» بی مخاطب نوشت، یا نویسنده در انتهای آخرین نقطه فرار میکند :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» نویسنده سرگیجه دارد نقطه :: ٩ فروردین ۱۳۸٩
» آخر سال نوشت :: ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» ما.. :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» من قسمتی ست که فرار میکند از بودن ،خواستن،ماندن :: ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» she is living somebody's moments :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» ما از نگاه ها زاده میشویم :: ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» وقتی آدم ها لعنتی میشوند :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» اهم اهم... :: ٤ اسفند ۱۳۸۸
» ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ :: ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» we were together i forget the rest :: ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» به تمامی از آن تو بوده ام :: ۱۸ دی ۱۳۸۸
» she was crying,lonely :: ۱٦ دی ۱۳۸۸
» برای تو که نیستی :: ۱ دی ۱۳۸۸
» من :: ٢٥ آبان ۱۳۸۸
» ۱٤ آبان ۱۳۸۸ :: ۱٤ آبان ۱۳۸۸
» برای تو که دوستی :: ۱٧ مهر ۱۳۸۸
» Tillo,my Tillo :: ٥ شهریور ۱۳۸۸
» انگار که باید باشم یا نباشم.یا هر آن طور دلتان خواست :: ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» و تو چه میدانی که درد یعنی چه ! :: ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» ۱٠ آذر ۱۳۸٧ :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» ًwaiting for the rain..1 :: ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» ۱٠ امرداد ۱۳۸٧ :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
» بازگشت؟! :: ٦ امرداد ۱۳۸٧
» هجده سالگی هم... :: ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» ٢٢ امرداد ۱۳۸٦ :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» ۱۳ امرداد ۱۳۸٦ :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» .... :: ٢٢ تیر ۱۳۸٦
» ٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» کودکت خواهم ماند... :: ٩ تیر ۱۳۸٦
» من با نخستين نگاه تو آغاز شدم.... :: ٢ تیر ۱۳۸٦
» ٢٩ خرداد ۱۳۸٦ :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» ٧ خرداد ۱۳۸٦ :: ٧ خرداد ۱۳۸٦
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ٢۸ فروردین ۱۳۸٦ :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ :: ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
» ٢۳ فروردین ۱۳۸٦ :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
» ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» غورباقه ی کوچک من از آب ميترسد!! :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٦ :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» ٧ فروردین ۱۳۸٦ :: ٧ فروردین ۱۳۸٦
» ۳ فروردین ۱۳۸٦ :: ۳ فروردین ۱۳۸٦
» ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» 300 the movie :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» ۱٥ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
» ۱٤ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» ۳ اسفند ۱۳۸٥ :: ۳ اسفند ۱۳۸٥
» ٢ اسفند ۱۳۸٥ :: ٢ اسفند ۱۳۸٥
» ۱٢ بهمن ۱۳۸٥ :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» برای همه ی مرده ها :: ٧ بهمن ۱۳۸٥
» ٦ بهمن ۱۳۸٥ :: ٦ بهمن ۱۳۸٥
» بدون شرح :: ٤ بهمن ۱۳۸٥
» ۳ بهمن ۱۳۸٥ :: ۳ بهمن ۱۳۸٥
» ۳٠ دی ۱۳۸٥ :: ۳٠ دی ۱۳۸٥
» ٢۸ دی ۱۳۸٥ :: ٢۸ دی ۱۳۸٥
» ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: ٢٤ دی ۱۳۸٥
» ۱٧ دی ۱۳۸٥ :: ۱٧ دی ۱۳۸٥
» ۱٢ دی ۱۳۸٥ :: ۱٢ دی ۱۳۸٥
» ٢٦ آذر ۱۳۸٥ :: ٢٦ آذر ۱۳۸٥
» ٢٤ آذر ۱۳۸٥ :: ٢٤ آذر ۱۳۸٥
» ۱٧ آذر ۱۳۸٥ :: ۱٧ آذر ۱۳۸٥
» ٩ آذر ۱۳۸٥ :: ٩ آذر ۱۳۸٥
» ٢٩ آبان ۱۳۸٥ :: ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» ۸ آبان ۱۳۸٥ :: ۸ آبان ۱۳۸٥
» فاحشگی :: ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» ٤ مهر ۱۳۸٥ :: ٤ مهر ۱۳۸٥
» جدی نگيريد :: ٢ مهر ۱۳۸٥
» ٢٦ شهریور ۱۳۸٥ :: ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» سوگولی من :ي :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
» ۱۱ شهریور ۱۳۸٥ :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٥
» ٢٢ امرداد ۱۳۸٥ :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
» پرنده ای که از ارتفاع بترسد، قورباقه میماند :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» پرنده ای که از ارتفاع بترسد، قورباقه میماند :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» تقديم به کسی که... :: ۱۱ تیر ۱۳۸٥
» من :: ٤ تیر ۱۳۸٥
» ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» ‌who can be the best friend :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» ٧ خرداد ۱۳۸٥ :: ٧ خرداد ۱۳۸٥
» ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ۳۱ فروردین ۱۳۸٥ :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
» ٢٢ فروردین ۱۳۸٥ :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٥
» ۱۸ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٥ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: ٧ فروردین ۱۳۸٥
» ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» .:داستان:. :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» ۳ بهمن ۱۳۸٤ :: ۳ بهمن ۱۳۸٤
» ٢٦ دی ۱۳۸٤ :: ٢٦ دی ۱۳۸٤
» ۱٥ دی ۱۳۸٤ :: ۱٥ دی ۱۳۸٤
» ۱ دی ۱۳۸٤ :: ۱ دی ۱۳۸٤
» ۱٧ آذر ۱۳۸٤ :: ۱٧ آذر ۱۳۸٤
» ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» ٦ آبان ۱۳۸٤ :: ٦ آبان ۱۳۸٤
» ٢۱ مهر ۱۳۸٤ :: ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» ۱٧ مهر ۱۳۸٤ :: ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» ۱٥ مهر ۱۳۸٤ :: ۱٥ مهر ۱۳۸٤
» ٢٩ شهریور ۱۳۸٤ :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
» this is the end :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» ٢ شهریور ۱۳۸٤ :: ٢ شهریور ۱۳۸٤
» ٢ شهریور ۱۳۸٤ :: ٢ شهریور ۱۳۸٤
» ۱ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱ شهریور ۱۳۸٤
» ٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» ٢٢ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
» ٢٢ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
» ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» ۱٢ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» ۱٢ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» ۸ امرداد ۱۳۸٤ :: ۸ امرداد ۱۳۸٤
» ۲۹ تير :: ٢٩ تیر ۱۳۸٤
» ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» ٢٢ تیر ۱۳۸٤ :: ٢٢ تیر ۱۳۸٤
» ۱۱ تیر ۱۳۸٤ :: ۱۱ تیر ۱۳۸٤
» ٥ تیر ۱۳۸٤ :: ٥ تیر ۱۳۸٤
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٤ :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٤
» ۱ فروردین ۱۳۸٤ :: ۱ فروردین ۱۳۸٤
» ٢٩ اسفند ۱۳۸۳ :: ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» ٢٧ اسفند ۱۳۸۳ :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» ٢٥ اسفند ۱۳۸۳ :: ٢٥ اسفند ۱۳۸۳
» ٢۳ اسفند ۱۳۸۳ :: ٢۳ اسفند ۱۳۸۳
» ٢٠ اسفند ۱۳۸۳ :: ٢٠ اسفند ۱۳۸۳
» ۱٧ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» ۱٤ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱٤ اسفند ۱۳۸۳
» ۱۱ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱۱ اسفند ۱۳۸۳
» ٧ اسفند ۱۳۸۳ :: ٧ اسفند ۱۳۸۳
» روزام... :: ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
» روزام... :: ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
» ٦ دی ۱۳۸۳ :: ٦ دی ۱۳۸۳
» ٢٩ آذر ۱۳۸۳ :: ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» ٢٩ آذر ۱۳۸۳ :: ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» ٢٤ آذر ۱۳۸۳ :: ٢٤ آذر ۱۳۸۳
» ۱٩ آذر ۱۳۸۳ :: ۱٩ آذر ۱۳۸۳
» ۱٢ آذر ۱۳۸۳ :: ۱٢ آذر ۱۳۸۳
» ٦ آذر ۱۳۸۳ :: ٦ آذر ۱۳۸۳
» ٢۸ آبان ۱۳۸۳ :: ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» ٢٢ آبان ۱۳۸۳ :: ٢٢ آبان ۱۳۸۳
» ٢٢ آبان ۱۳۸۳ :: ٢٢ آبان ۱۳۸۳
» ٢٢ آبان ۱۳۸۳ :: ٢٢ آبان ۱۳۸۳
» ٢٢ آبان ۱۳۸۳ :: ٢٢ آبان ۱۳۸۳
» ۱٩ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٩ آبان ۱۳۸۳
» ۱٩ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٩ آبان ۱۳۸۳
» ۱٧ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٧ آبان ۱۳۸۳
» ۱٧ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٧ آبان ۱۳۸۳
» ۱٥ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٥ آبان ۱۳۸۳
» ۱٥ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٥ آبان ۱۳۸۳
» ۱٢ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٢ آبان ۱۳۸۳
» ۱٢ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٢ آبان ۱۳۸۳
» ۱٢ شهریور ۱۳۸۳ :: ۱٢ شهریور ۱۳۸۳
» ٩ شهریور ۱۳۸۳ :: ٩ شهریور ۱۳۸۳
» ٩ شهریور ۱۳۸۳ :: ٩ شهریور ۱۳۸۳
» ٩ شهریور ۱۳۸۳ :: ٩ شهریور ۱۳۸۳
» ٩ شهریور ۱۳۸۳ :: ٩ شهریور ۱۳۸۳
» ٥ شهریور ۱۳۸۳ :: ٥ شهریور ۱۳۸۳
» توجه نکنيد...!!!! :: ۳ شهریور ۱۳۸۳
» ٢٦ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
» ٢٦ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
» ٢۳ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» از مرز انزوا... :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» ٢۳ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» ۱٠ امرداد ۱۳۸۳ :: ۱٠ امرداد ۱۳۸۳
» ۱٠ امرداد ۱۳۸۳ :: ۱٠ امرداد ۱۳۸۳
» ۸ امرداد ۱۳۸۳ :: ۸ امرداد ۱۳۸۳
» ٧ امرداد ۱۳۸۳ :: ٧ امرداد ۱۳۸۳
» ۳ امرداد ۱۳۸۳ :: ۳ امرداد ۱۳۸۳
» ۱٦ تیر ۱۳۸۳ :: ۱٦ تیر ۱۳۸۳
» ۱۳ تیر ۱۳۸۳ :: ۱۳ تیر ۱۳۸۳
» در ادامه... :: ۱٢ تیر ۱۳۸۳
» ٧ تیر ۱۳۸۳ :: ٧ تیر ۱۳۸۳
» ... :: ٧ تیر ۱۳۸۳
» ... :: ٤ تیر ۱۳۸۳
» ۱ تیر ۱۳۸۳ :: ۱ تیر ۱۳۸۳
» ٢٧ خرداد ۱۳۸۳ :: ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
» بيا ببين.. :: ٢۳ خرداد ۱۳۸۳
» .... :: ۱٦ خرداد ۱۳۸۳
» ٢ خرداد ۱۳۸۳ :: ٢ خرداد ۱۳۸۳
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دل تنگ چه ام؟؟؟ :: ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
» اعتراف... :: ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
» اميد واهی.. :: ٩ فروردین ۱۳۸۳
» ۳ فروردین ۱۳۸۳ :: ۳ فروردین ۱۳۸۳
» سال ۸۲ :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» کمک.. :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» ........... :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٢
» يک داستان :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
» ٢٢ بهمن ۱۳۸٢ :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٢
» ٢٢ بهمن ۱۳۸٢ :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٢
» ٧ بهمن ۱۳۸٢ :: ٧ بهمن ۱۳۸٢
» ... :: ٤ بهمن ۱۳۸٢
» ٢٧ دی ۱۳۸٢ :: ٢٧ دی ۱۳۸٢
» ۱۱ دی ۱۳۸٢ :: ۱۱ دی ۱۳۸٢
» ۳ دی ۱۳۸٢ :: ۳ دی ۱۳۸٢
» ۱٧ آذر ۱۳۸٢ :: ۱٧ آذر ۱۳۸٢
» ۱٧ آذر ۱۳۸٢ :: ۱٧ آذر ۱۳۸٢
» ٦ آذر ۱۳۸٢ :: ٦ آذر ۱۳۸٢
» امروز :: ٢٩ آبان ۱۳۸٢
» ٢٥ آبان ۱۳۸٢ :: ٢٥ آبان ۱۳۸٢
» تنفر... :: ۱۳ آبان ۱۳۸٢
» اين ماله شماها نيس(نخونينش) :: ۸ آبان ۱۳۸٢
» ... :: ٧ آبان ۱۳۸٢
» ٧ آبان ۱۳۸٢ :: ٧ آبان ۱۳۸٢
» ٥ آبان ۱۳۸٢ :: ٥ آبان ۱۳۸٢
» ۱ آبان ۱۳۸٢ :: ۱ آبان ۱۳۸٢
» ٢٦ مهر ۱۳۸٢ :: ٢٦ مهر ۱۳۸٢
» ٢٦ مهر ۱۳۸٢ :: ٢٦ مهر ۱۳۸٢
» ٢٤ مهر ۱۳۸٢ :: ٢٤ مهر ۱۳۸٢
» ممممممم...... :: ٢٤ مهر ۱۳۸٢
» ٢۳ مهر ۱۳۸٢ :: ٢۳ مهر ۱۳۸٢
» خواب من... :: ٢۱ مهر ۱۳۸٢
» چه زد حاليه... :: ۱٩ مهر ۱۳۸٢
» ۱٧ مهر ۱۳۸٢ :: ۱٧ مهر ۱۳۸٢
» خيلی مزخرفه..نخونينش... :: ۱٦ مهر ۱۳۸٢
» دارم به يه نتايجی ميرسم.. :: ۱٠ مهر ۱۳۸٢
» ٦ مهر ۱۳۸٢ :: ٦ مهر ۱۳۸٢
» ٦ مهر ۱۳۸٢ :: ٦ مهر ۱۳۸٢
» اينو از توی يه بلاگ برداشتم :: ٤ مهر ۱۳۸٢
» ديگه دارم ميرم... :: ٤ مهر ۱۳۸٢
» اين ماله شماها نيس؟ :: ۳ مهر ۱۳۸٢
» ٢ مهر ۱۳۸٢ :: ٢ مهر ۱۳۸٢
» ۱ مهر ۱۳۸٢ :: ۱ مهر ۱۳۸٢
» ۳٠ شهریور ۱۳۸٢ :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٢
» در قلبم.. :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٢
» ... :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٢
» دل من... :: ٢٧ شهریور ۱۳۸٢
» واييی.... :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٢
» ٢٥ شهریور ۱۳۸٢ :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٢
» ٢٤ شهریور ۱۳۸٢ :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٢
» ٢۳ شهریور ۱۳۸٢ :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٢
» آرامش از دست رفته... :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٢
» دل من.. :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٢
» ... :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٢
» خوشحالم... :: ۱۸ شهریور ۱۳۸٢
» ۱٧ شهریور ۱۳۸٢ :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٢
» مرگ... :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٢
» ... :: ۱٦ شهریور ۱۳۸٢
» ۱٥ شهریور ۱۳۸٢ :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٢
» از فاصله :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٢
» ۱٤ شهریور ۱۳۸٢ :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٢
» ٩ شهریور ۱۳۸٢ :: ٩ شهریور ۱۳۸٢
» ٩ شهریور ۱۳۸٢ :: ٩ شهریور ۱۳۸٢
» ٥ شهریور ۱۳۸٢ :: ٥ شهریور ۱۳۸٢
» ۳ شهریور ۱۳۸٢ :: ۳ شهریور ۱۳۸٢
» شما رو به خدا کمکم کنيد... :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٢
» ٢٦ امرداد ۱۳۸٢ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٢
» ۱۸ امرداد ۱۳۸٢ :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٢
» ....... :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٢
» ... :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٢
» ٩ امرداد ۱۳۸٢ :: ٩ امرداد ۱۳۸٢
» ٧ امرداد ۱۳۸٢ :: ٧ امرداد ۱۳۸٢
» ٦ امرداد ۱۳۸٢ :: ٦ امرداد ۱۳۸٢
» رد پا.... :: ٤ امرداد ۱۳۸٢
» کودکت خواهم ماند... :: ٢ امرداد ۱۳۸٢
» ۳۱ تیر ۱۳۸٢ :: ۳۱ تیر ۱۳۸٢
» عشق گم شده :: ۳۱ تیر ۱۳۸٢
» ... :: ۳٠ تیر ۱۳۸٢
» ٢٩ تیر ۱۳۸٢ :: ٢٩ تیر ۱۳۸٢
» تستينگ ! :: ٢٩ تیر ۱۳۸٢